بدون نام:

امام جعفرصادق(ع) همانا من به شما میگویم ،همانگونه که جدم امیرالمونین(ع) فرمود: ای مردم! بپرسید ازمن قبل از اینکه مرا ازدست بدهید،همانا من راه‌های آسمان رابهتر ازراه‌های زمین میشناسم ای مردم اگردست ازیاری حق برنمی داشتیدودرخوارساختن باطل سستی نمی‌کردیدهیچ گاه آنان به پایه شما نمی‌رسیدندو هیچ قدرتمندی برشما پیروزنمی گشت اما چون بنی اسراییل حیران و سرگردان شدید بجانم سوگند سرگردانی شما پس از من بیشترخواهد شد چونکه به حق پشت کردیدو با نزدیکانتان (اهل بیت)بریدیدو به بیگانگان نزدیک شدید