ناشناس:

عدم افزایش یارانه نقدی نیازمندان نوعی ظلم وعدم انجام تعهد دولت در برابر مردم است یارانه هابایستی برمبنای نرخ تورم افزایش می‌یافت متاسفانه این کار نشده است این تضییع حقوق مردم است .