ششلیک:

سرعتش نیم کیلومتر زیر صد بود مجاز ه ساعت یک تو لرستان میشه ساعت ده شب تو طهران اشکال نداره کسی پشت فرمون بود علیرضا همراه حساب میشه با تلفن صحبت کردن اشکال نداره اما تمرین نه نداشتیم ما برای تراکتور اهمیتی قائل نیستیم برانکو دو روز مرخصی داده