بدون نام:

زن داداش من که از خانواده‌ی بسیار پایین جامغعه است در طی 17 سال ازدواج با برادرم با وجود این که برادرم حسابدار است و تمام پولهایش به حساب زنش است و دو تا خونه به اسم زنش خریده ولی هر دفعه در طی این سالها به منزل و و ویلای من و مادرم می‌آید وسایل زندگی و ظرف و ظروف و حتی لباسهای مرا می‌دزدد .از گردنبند مرواریدم گرفته تا اتوبخار خواهرم و دیسها و ظرفهای میوه خوری و قند و شکر گرفته تا زعفران توی شیشه را. حتی بلوز و دامن من هم نمی‌گذره . نمی‌دانیم چه کنیم برادرم بسیار عصبانی است می‌ترسم بهش بگم اولا قبول نکنه در ثانی امکان داره فرزندانش را بکشد.