حسین:

وقتی باید و باید پول بیشتر بدهید و الاغ شوارشوید و گرنه حق انتخاب نداری و ..مردم فهیم و انواع القاب فقط برای انتخابات است