بی نام:

او چشمانش دوست و دشمن را باهم میکشد و نیازی به کاربرد سلاح ندارد .