بدون نام:

اصلا اگه وام هم بدند بازم حسش نیست؟جون داداش