رضا:

من با زیبایی اش چه کار دارم من با تفکرش کار دارم برای چی میجنگه؟برای خدا؟برای عقلانیت؟برای عدالت جهانی؟