بدون نام:

اگه خواستند شیطنت کنند اون وقت نشانشان می‌دهیم ما شروع کننده نباید باشیم