بدون نام:

اگر باعث مرگ نشده بودند اعدام لازم نبود . با جوانان باید بهتر رفتار شود .