123:

اینا که فعلا همش دارن به مردم میگن ما میفهمیم و شما نمیفهمین!