*:

مثل اینکه هیچ وقت درس عبرت نمیگیرید ، متاسفم برای خودم و شما !