بدون نام:

ای ول کره شمالی و دمش گرم . اصلا کاری به دور و اطرافیان نداره و داره کار خودش رو انجام می‌ده و حتی گاهی امریکا و کتحدانش رو تحدید هم می‌کنه .