ششلیک:

اعتماد به خرافات و جادو جنبل واقعا تاسف بار است و نباید به ان اعتماد کرد