بی نام:

مردم بیاییددولت درطول سالیان سی وهشت سال کم ازمردم خورده حالابه اسم سهام ناعدالت بیاییدچهارصدوهفتادتومن هم بخوره بلکه سیرشه ده سال طول کشیدهنوزخبری نیست ده سال دیگه طول میدن وبه مردم میگن بیاییدیک میلیون بریزیدتابلکه سهام شماازدست زورگویان آزادشه خودتونوگیرآوردیدیعنی تواین ده سال هیچ کاری نکردیدحالابازم مردم به شمابدهکارنداین چه عدالتیه ماموندیم کشورامام زمانی که میگفتیداین بودعجب