بدون نام:

اتحاد کثیف با دشمنان ایران با توجه به نزدیکی انتخابات...