علی از اهواز:

ما مسلمانان خیلی خوبیم غبله اول ما دست اسراعیل وغبله دوم دست امریکا وتازه خادم الحرم نوکر امریکا و یار اسراعیل