بدون نام:

دوران خالی بندی تمام شده تو کی هستی که بگی قیمت پاین باید بشه یا بالا بره مگر ملک خصی پدرت اگر نمدونی بدون حرفها همش پشمه