بدون نام:

بشین تا مثله سروش فیکس تیم ملی بشهههههههه .
چرت نیوز