|
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ الأحد ٨ شوّال ١٤٤١ Sunday, May 31, 2020
کد خبر: 251457
نظرات: 44
تاریخ مخابره : ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ - ۰۷:۴۱
پخش رقص و پایکوبی از شبکه اهل بیت در محرم الحرام+ فیلم و عکس
با وجود گذشت چندین روز از عید امامت و ولایت، غدیر خم، شبکه اهل بیت در ماه حزن و اندوه خاندان و در شب دوم محرم با توهین به امام حسین علیه السلام اقدام به پخش مراسم مولودی همراه با رقص و پایکوبی نمود.
حسن اللهیاری مدیر شبکه اهل بیت پخش رقص و پایکوبی از شبکه اهل بیت در  محرم الحرام+ فیلم و عکس
به این مطلب امتیاز دهید
36.2% 63.8% بازدید

به گزارش سرویس دینی جام نیوز، با اینکه بیش از دو هفته از روز غدیر خم گذشته، شبکه اهل بیت با پخش تصاویر نوعی رقص معروف، در شب دوم محرم به امام حسین علیه السلام توهین کرد.

 

با وجود گذشت چندین روز از عید امامت و ولایت، غدیر خم، شبکه اهل بیت در ماه حزن و اندوه خاندان عصمت و طهارت و در شب دوم محرم با توهین به امام حسین علیه السلام اقدام به پخش مراسم مولودی همراه با رقص و پایکوبی نمود تا با این کار ناشایست، دل زهرای مرضیه سلام الله علیها را اندوهگین ساخته و با توهین به سالار شهیدان خاطره جشن بنی امیه در روز عاشورا (هذا یوم فرحت به ال زیاد و ال مروان) را در اذهان زنده کند.

 


این در حالی است که این شبکه مدعی جدی ارادت به اهل بیت علیهم السلام است به طوری که تنها خود را پیرو واقعی آنها معرفی کرده و همین دیدگاه موجب شده حتی نسبت به مراجع و علما نیز از هیچ توهینی فروگذار نکند.


گفتنی است شناسایی و بکارگیری افرادی با گرایش های افراطی – انحرافی که به نوعی منتسب به جریان های اصیل اسلامی هستند همواره در دستور کار شبکه های جاسوسی وابسته به غرب بوده و می باشد تا بدین وسیله به تضعیف و ضربه زدن به آن جریان از درون بپردازند.


در این راستا تلویزیون ماهواره ای اهل بیت نیز که از سوی یک روحانی افغانی به نام شیخ حسن الهیاری چغچرانی اداره می شود از جمله شبکه هایی است که با چراغ سبز آمریکا در این کشور در حال تولید و پخش برنامه می باشد و هر از گاهی اینگونه چهره واقعی خود را می نمایاند.

 

فیلم خبر

 

115

 

خبرهای داغ
مشاهده نظرات

اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ : دوﺳﺘﻲ اوﻟﻴﺎي ﭘﺮوردﮔﺎر واﺟﺐ و ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻦ
از دﺷﻤﻨﺎن اوﻟﻴﺎي ﺧﺪا ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ . ﺑﻴﺰاري از ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ آل ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
ص ﻇﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺮده دري ﮐﺮدﻧﺪ . ﻓﺪک را از ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و او را از ارث ﻣﺤﺮوم داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﻘﻮق او و ﻫﻤﺴﺮش
را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻴﺰاري ﺟﺴﺘﻦ از ﻧﺎﮐﺜﻴﻦ و
ﻗﺎﺳﻄﻴﻦ و ﻣﺎرﻗﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺰاري از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺼﺎب و ازﻻم و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﮔﻤﺮاﻫﻲ و
رﻫﺒﺮان ﻇﻠﻢ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎﻳﺸﺎن . و ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻴﺰاري از ﺷﻘﻲ ﺗﺮﻳﻦ اوﻟﻴﻦ
و ﺷﻘﻲ ﺗﺮﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ، ﭘﻲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺘﺮ ﺛﻤﻮد و ﻗﺎﺗﻞ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
و ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻴﺰاري از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺎﺗﻼن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم . ﺧﺼﺎل ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق 607ص2ج – ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار 3ح52ص27ج
اﻣﺎم
رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ : ﻛَﻤَﺎل ُ اﻟﺪِّﻳﻦ ِ وَﻻَﻳَﺘُﻨَﺎ َو اﻟْﺒَﺮَاءَة ُ ﻣِﻦ ْ ﻋَﺪُوِّﻧَﺎ .
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ دﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﺎ وﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻦ از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎﺳﺖ . ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ج ص27 58
اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم : دروغ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﺎ را دوﺳﺖ دارد و
از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﺑﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻴﺠﻮﻳﺪ . ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار (57ص27ج
ﻗﺎل

اﻟﺼﺎدق ) ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم (: ﻣﻦ ﺷﮏ ﻓﯽ ﮐﻔﺮ اﻋﺪاﺋﻨﺎ و اﻟﻈﺎﻟﻤﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﮐﺎﻓﺮ ؛ ﻫﺮ
ﮐﺲ در ﮐﻔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺷﮏ داﺷﺘ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺧﻮدش ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ . ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ۶۲ص،۲۷جو۳۳۶ص،۸ج:
ﮐﺜﺮت
رواﯾﺎت اﯾﻦ ﺑﺎب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻬﻪ ی را در ﺑﺎره ﺳﻨﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﻮن اﮔﺮ
ﯾﮏ ﺧﺒﺮﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ نآ ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮد وﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪی داﺷﺖ .

پاسخ

۱

۰

شما اصلا بیایید یک روز به شبکه اهلبیت زنگ بزنید. بعد از سالها یک شخص عالم به سه زبان دنیا میاد از حقانیت امام علی و اهل بیت دفاع میکنه اونوقت به جای اینکه حمایتش کنید دارید ازش بدگویی میکنید به خدا با نوشتن چنین چیزهایی یعنی قبول نکردن این شبکه که داره از حقانیت اهلبیت و امام زمان دفاع میکنه دارید هیزمهای جهنم خودتان را زیادتر میکنید. بعد میگید من شیعه هستم و نوکر امام علی! آخه این چه شیعه ای هست که یک نفر هم که داره از شیعه تعریف میکنه شما به منزله ی حرف مزخرف یک شخص راجب شبکه مقدس اهل بیت 180 درجه تغییر جهت میدید. برید یک روز این شبکه رو ببینید داره از کتب خود سنی ها دلایل کفر خلیفه هاشونو اثبات میکنه چیزی که از خودش در نمیاره . شما اگر جرات داری زنگ بزن . خود اللهیاری به شبکه های زیادی زنگ زده جهت مناظره اما خودشون میدونن شکست میخورن تو مناظره و نمیتونن از دلایل علمی اللهایاری رو رد کنن به خاطر همین میترسن که مناظره کنن. و این که میگن این آقا برای آمریکا کار میکنه اصلا اینجوری نیست. خودش قسم خورد که حتی 1 ریال هم نمیگیرن از دولتی که اونجا هست. یا شمایی که این اخبار را میزارید تو سایت یا شیعه نیستید یا خدایی نکرده دشمن اهلبیت هستید که مخالفت میکنید از شبکه ای که داره از اهلبیت (ع) دفاع میکنه. خواهشا درجش کنید.

پاسخ

۱۳

۵

شمامشکل داریدنه الهیاری

پاسخ

۱۵

۵

در دیوانه بودنش شکی نیست

پاسخ

۱۱

۲۴

چیه مگه شاید اشتباهی پخش شده باشه چه مسخره

پاسخ

۲۳

۷

شما که همش گیر می دید
بابا نظرشونه به شما چه؟

پاسخ

۱۲

۱۳

خدا شر این شخص منافق رو از سر اسلام کم کنه

پاسخ

۱۲

۲۹

اسلام امریکایی و اهل بیت امریکایی غیر از محمدی ص است

پاسخ

۲

۲۸

واقعا شبکه اهل بیت همان آمریکاست ولی در چهره مذهبی آن.

پاسخ

۴

۱۵

شما در حال پاسخگویی به نظر زیر می باشید:

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما:

مشاهده سایر نظرات

پربیننده سرویس آر اس اس ادامه
آخرین اخبار جام آر اس اس ادامه
پایگاه خبری تحلیلی جام نیوز
ارتباط با ما درباره ما RSS آرشیو
Top