جام نیوز jamnews.com JAM NEWS فیلم| واکنش تند عالم اهل سنت به رسانه‌های وهابی https://www.jamnews.com/detail/News/964227 ماموستا نقیبی: امروز رسانه‌هایی از پیاده‌روی اربعین ناراحت هستند که از طرف حامیان آمریکا و اسرائیل کودک‌کش پشتیبانی می‌شوند .آنها در حکومتهای درباری‌ای هستند که با پول آنها کسانی تربیت می‌شوند که در ملاعام سرمسلمانان را می‌برند! info@jamnews.com Tue, 05 Nov 2019 03:53:53